-= Stanovy =-

Stanovy klubu majitelů motocyklů BSA i Classic bike ustaveného sjezdem Na Červeném hrádku 29. května 1966 a účastí: Hauner, Pazink, Bíca, Stojanovič, Drbohlav, Maršík, Pejřil, Husák

Identifikační číslo sdružení: 00548961 z 27. 6. 1990

 Předsedou zvolen: Hauner Jaroslav 21. srpna 1968 odcestoval do USA
                                Drbohlav Jindřich převzal funkci
 

BSA klub je dobrovolným sdružením majitelů a příznivců motocyklů zn. BSA.

Znak obsahuje pneumatiku s nápisem BSA CLUB - BOHEMIA ve výpletu žlutá hvězda s červeným BSA na zeleném pozadí / druhý, od roku 1978, opasek s modelem Prahy.

Internetové stránky: http://bsa.zde.cz

Klub jako celek, jeho členové a příznivci mohou být členy jiné motoristické organizace u celku musí tomuto rozhodnutí dát souhlas 2/3 členů rady 

Svou činnost provádí v rovnoprávném postavení všech členů, kteří jsou ve své činnosti vázáni klubovými normami a také zákonnými předpisy na území státu i zahraničí 

Číslo org. v AČR:    0066 z 28. 3. 1990 / 1.3.2001  bylo ukončeno členství

Číslo účtu:  186186658/0600
                   

Posláním a cílem je vzájemná komunikace při restaurování historických motocyklů, účast na akcích i jejich pořádání, školení, zábav a plesů, dokumentace historických motocyklů a jejich testování dle FIVA / ANF-FKHV.

Klub bude prostřednictvím svých zástupců jednat s orgány samosprávy, státní správy a dalšími zájmovými organizacemi a to i v mezinárodních stycích.

Klub je od roku 1966 členem mezinárodního společenství klubů B.S.A s názvem "BSA Owners' Club" sídlem v GB a i v organizacích, kde to poslání vyžaduje.

Členem v klubu BSA může být každý občan vlastnící motocykl značky BSA a hostujícím členem majitel jiného motocyklu je-li některým členem doporučen, v opačném případě může být členství odmítnuto.

Členem se stává po přijetí přihlášky každý občan bez ohledu na národnost a státní příslušnost po uhrazení zápisného a ročního členského, eventuelně technického příspěvku.

 Členství zaniká neplněním základní členské povinnosti při neuhrazení příspěvků automaticky po 31. 12. k. r. ( termín příspěvku členského do 30.11. a technického do 30.4.).
-písemným zrušením na vlastní žádost
-vyloučením pro ztrátu způsobilosti
-úmrtím
-poškozováním zájmů a majetku klubu
-zánikem klubu bez nástupce a rozdělením společného majetku mezi členy

 O registraci členství i jeho zrušení rozhoduje rada klubu

 Právo každého člena je i na spolkové povinnosti:
 -aktivně se podílet na činnosti klubu i včasnou úhradou příspěvků
-využívat všech služeb poskytovaných klubem a jeho smluvními partnery
-volit a být volen do všech funkcí klubu
-reprezentovat a hájit zájmy všech členů
-dodržovat stanovy a další usnesení rady klubu
-renovovat a s motocykly se účastnit všech vhodných akcí
-s pomocí medií seznamovat veřejnost s činností 

Statutárním zástupcem je předsedající s právem veta nebo jím pověřený člen rady klubu, který řídí radu, členskou schůzi nebo konferenci dalším členem rady je hospodář, jednatel a technici. Rada může být rozšířena o "čestné" zástupce nižšího organizačního celku a funkce kumulovány.

Spojení:    Předseda Drbohlav Jindřich
                    Marie Cibulkové 24/335, Praha 4, 140 00
                    mobil: 608 172 755 servis  605271047
                    e-mail:
argus@tiscali.cz

Členskou schůzi svolává rada klubu ročně nebo v případě prodlevy předsedající, rada klubu se schází dle potřeby nejméně však čtvrtletně.
Rada vede evidenci členů, testovaných vozidel, odpovídá za hospodaření, zakládá nižší účelové organizační jednotky:

-30. 8. 1978 Klub klasických motocyklů v Žandově sdružující ostatní majitele motocyklů, zvolen p. Talaváňa Josef
-2. 1. 2001 kooptován ing. Loučka Jan za p. Talaváňu in memoriam
-1. 3. 2001 se BSA klub přidružuje k Veteran car clubu ČR registrací číslo 00006 a tím i Federaci Veteran klubů ČR ve FIVA

Rozhodnutí rady je součástí stanov jako je určení koeficientu úhrady příspěvků zápisného, ročního, testačního, nominačního, apod. 

POPLATKY
-zápisné 500,- Kč
-roční členský příspěvek: 480,- Kč

-pro uživatele služeb klubu:
  -technický příspěvek za nákladní automobil 1000,- Kč
  -technický příspěvek za osobní automobil 500,- Kč
  -technický příspěvek za motocykl 250,- Kč

-- testování  dle obsahu motoru  1,- Kč/ 1 ccm

Doplněná ustanovení rady klubu a usnesení členských schůzí

-zápisné neplatí rodinní příslušníci tj. potomci
-vkladatelé peněžních, věcných nebo propagačních prostředků musí určit pro jaký účel, neučiní-li, rozhodne rada klubu
-startovní číslo hradí pouze nečlenové á 100,- členové při druhém a dalším.., nebo znehodnocení
-startovné tzv. vklad na akcích řádní členové nehradí, ubytování dle propozic
-TT je pořádána s předcházející tradicí vzpomínky na kamarády "in memoriál" a doplňujícím názvem (viz. "
Akce")
-podzimní rally nese název podle hlavního mecenáše orientační mototuristické soutěže bez omezení vozidel,
-mikulášská/ples  je vždy k 17. listopadu   ...hudba, tanec, tombola
-testační komisaři pro závodní motocykly - Ing. Loučka a KTK 1
-testační technici klubu  - Ing. Peřina, Drbohlav, Konvalinka, Šmejkal jsou osvobozeni od úhrady technického příspěvku, rovněž členové mající historické vozidlo s RČ a STK


-Propagační materiál a další služby jsou vedeny pod zvláštní adresou http://bsaservis.zde.cz kde jsou rovněž dohodnuty až 20% slevy řádným členům.

ZA RADU

JINDŘICH DRBOHLAV
předseda klubu BSA